MuzeRijk

MuzeRijk

Promenade

Promenade

312 Squadron

312 Squadron

Fotografie: VDV

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. VidiVici Bouwadvies & Coaching stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. VidiVici Bouwadvies & Coaching biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website

VidiVici Bouwadvies & Coaching streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. VidiVici Bouwadvies & Coaching wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. VidiVici Bouwadvies & Coaching aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel VidiVici Bouwadvies & Coaching alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt VidiVici Bouwadvies & Coaching geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto's, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door VidiVici Bouwadvies & Coaching worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van VidiVici Bouwadvies & Coaching dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door VidiVici Bouwadvies & Coaching onderhouden en VidiVici Bouwadvies & Coaching heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. VidiVici Bouwadvies & Coaching geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij VidiVici Bouwadvies & Coaching dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van VidiVici Bouwadvies & Coaching.

Virussen

VidiVici Bouwadvies & Coaching garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.