Gemeentehuis Schijndel

Gemeentehuis Schijndel

Appartementencomplexen Uden-Zuid

Appartementencomplexen Uden-Zuid

Algemene voorwaarden
van VidiVici Bouwmanagement Uden d.d. 21-10-2014

Als leveringsvoorwaarden hanteren we de DNR 2011, welke op ons kantoor ter inzage ligt en op verzoek toegezonden kan worden. Onderstaande voorwaarden gelden als aanvulling op de voorwaarden van de DNR 2011 en zijn van toepassing op alle bouwkundige adviezen, begeleidingen en calculaties.

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definitie

 • VVBU: Vidi Vici Bouwmanagement Uden, de gebruiker en houder van deze voorwaarden.
 • opdrachtgever: de wederpartij van VVBU.
 • werkzaamheden: de werkzaamheden welke VVBU volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst voor de opdrachtgever zal verrichten
 • deze voorwaarden: de aanvullende voorwaarden en de voorwaarden volgens de DNR.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, levering en betalingen e.d. in verband met door VVBU te leveren diensten op gebied van bouwkundig advies, begeleidingen en calculaties.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemeen voorwaarden worden hier uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en deze te hebben door gelezen. Mocht hij net akkoord gaan met de algemene voorwaarden dient hij uiterlijk 24 uur voor de uitvoering van de opdracht een reactie aan VVBU door te geven.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 3: Toepasselijk recht

 1. het Nederlands recht is van toepassing.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 4: Offertes

 1. Offertes kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
 2. Bijlagen bij de offerte blijven tot op0dracht eigendom van VVBU.
 3. Offertes zijn wederzijds vrijblijvend en binden partijen op generlei wijze.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 5: Opdrachten

 1. Afhankelijk van de aard, omvang of andere omstandigheden, zal een opdracht schriftelijk worden uitgebracht dan wel mondeling worden uitgesproken.
 2. Een opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en VVBU is afgesproken of is overeengekomen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 6: Totstandkoming en wijziging van de opdracht

 1. Een opdracht of wijziging wordt niet aanvaard indien VVBU binnen 30 dagen hierop dusdanig reageert.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 7: Algemene verplichtingen van VVBU

 1. VVBU zal de opdracht zo goed als binnen haar grenzen mogelijk zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar haar beste weten en behartigt de belangen van de opdrachtgever naar haar beste kunnen en wetenschap.
 2. De opdracht moet binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd, behoudens omstandigheden die VVBU redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.
 3. Indien in de opdracht begrepen is het verstrekken van financiƫle en/of kosteninformatie, is VVBU niet aansprakelijk indien blijkt dat deze informatie afwijkt ten opzichte van de werkelijkheid.
 4. VVBU zal vertrouwelijk met gegevens van haar opdrachtgever omgaan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8: Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal de door hem verschuldigde bedragen tijdig voldoen.
 2. De opdrachtgever zal VVBU alle nodige relevante informatie tijdig verschaffen, verband houdende met de opdracht.
 3. De opdrachtgever zal vertrouwelijk met de gegevens van VVBU omgaan en nimmer de publiciteit kiezen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9: Optreden van VVBU als gemachtigde

 1. VVU treedt slechts op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en zover de opdrachtgever VVBU schriftelijk heeft aangewezen en VVBU daar schriftelijk mee akkoord gegaan is.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 10: Samenwerking met derden

 1. De aan VVBU verstrekte opdracht strekt zich niet uit over werkzaamheden aan derden, behoudens voor zover VVBU voor de uitvoering van haar opdracht gebruik maakt van de diensten van derden, oftewel met derden samenwerkt.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 11: Advieskosten

 1. De advieskosten omvatten:
  1. de honorering van werkzaamheden en tijdsbesteding.
  2. de gemaakte kosten.
  3. bijkomende kosten, reis/verblijf en verschotten.
 2. De advieskosten zijn declarabel naar een van onderstaande maatstaven:
  1. op basis van bestede tijd.
  2. op basis van werkelijk gemaakte kosten.
  3. op basis van een overeengekomen bedrag.
 3. Bij de totstandkoming van de opdracht zal worden overeengekomen naar welke maatstaven de opdracht zal worden berekend. Indien niet nadrukkelijk anders overeengekomen zijn de advieskosten declarabel volgens a. en b.
 4. Indien de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht wijzigingen aanbrengt die leiden tot extra werkzaamheden, dan zijn de kosten hiervan declarabel volgens a. en b.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 12: Betalingen

 1. De advieskosten van VVBU zijn verschuldigd naar mate van het verrichten en de aard van de opdracht voortvloeiende werkzaamheden en/of gereedkomen van verschillende fasen van de opdracht.
 2. De door VVBU periodiek te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting en andere wettelijk verschuldigde belastingen of bedragen.
 3. Op 1 januari worden de tarieven door VVBU gecorrigeerd. Deze correctie wordt ook in lopende opdrachten doorgevoerd.
 4. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen zijn bijgeschreven op de rekening van VVBU.
 5. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is VVBU gemachtigd de werkzaamheden te schorsen, verminderd de haar verder toekomende rechten.
 6. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan VVBU over het aan haar verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente bedraagt over het totaal te betalen factuurbedrag 1% per maand, met en minimum van 15,00 euro per maand of een gedeelte daarvan.
 7. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, zal VVBU met in acht name van 12.6, een herinnering sturen. Daarna is VVBU bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke of andere kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Betaling dient te geschieden in aangegeven valuta.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 13: Tussentijdse of voortijdige opzegging van een opdracht door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen. Niettemin is de opdrachtgever gehouden VVBU naar stand van het werk alle te vergoeden en voor het resterende deel 50%.
 2. Indien een te verrichten dienst wordt geannuleerd binnen 24 uur voor de uitvoering daarvan is VVBU gerechtigd daarvoor de verloren tijd tegen het geldende tarief in rekening te brengen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Voor zover VVBU aansprakelijk mocht zijn voor het door haar geleverde werk jegens haar opdrachtgever, dient de opdrachtgever VVBU binnen een redelijke korte termijn na het uitbrengen van de factuur, schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. VVBU is niet aansprakelijk voor de gevolgen van of samenhangend met terrorisme, asbest als ook verontreiniging van grond en water.
 3. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot de in de door VVBU afgesloten verzekeringspolis genoemde bedragen, en uitsluitend van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. ( de verzekerde bedragen worden u bij aanvang bekend gemaakt).
 4. De in artikel 14 opgenomen beperkingen gelden niet indien er sprake is van opzet.
 5. De aansprakelijkheid is uitgesloten voor zover die betrekking heeft op niet visuele waarnemingen, technische installaties, ook volgens de ARBO wet en richtlijnen, niet normaal direct bereikbare of zichtbare onderdelen en uitspraken of mededeling van derden.
 6. VVBU is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, vermogensschade, schade als gevolg van terrorisme, asbest, verontreiniging van grond en water en Andre vergelijkbare schade.
 7. VVBU is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van niet, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie of handelen van de opdrachtgever, van zijn of haar cliƫnten en van derden.
 8. VVBU is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook veroorzaakt, aan eigendommen van opdrachtgever of derden, ontstaan tijdens of in verband met haar werkzaamheden tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 9. De opdrachtgever zal VVBU vrijwaren van alle aanspraken die derden ter zake van voorbedoelde schade aan VVBU doen gelden.
 10. De in documenten onder randvoorwaarden en uitgangspunten opgenomen tekst, als ware hier letterlijk opgenomen en beschreven.
 11. VVBU is niet aansprakelijk als gevolge van gebruik van e-mail of andere communicatie mogelijkheden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 15: Gebreken / klachttermijn

 1. Klachten dienen al naargelang hun aard binnen een redelijke termijn, te bepalen door VVBU, schriftelijk te worden gemeld aan VVBU.
 2. Indien een klacht gegrond is zal VVBU de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en dit schriftelijk kenbaar is gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is VVBU slechts aansprakelijk voor de grenzen zoals vermeld in artikel 14.
 4. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 16: Eigendom en gebruik van stukken, auteursrecht en octrooien

 1. VVBU behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en octrooi-recht.
 2. De door VVBU aan haar opdrachtgever verstrekte bescheiden, zaken en informatie blijven eigendom, totdat de opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan.
 3. De opdrachtgever zal de door VVBU verstrekte bescheiden, zaken en informatie niet zonder haar nadrukkelijke toestemming vermenigvuldigen, openbaar maken of aan derden verstrekken.
 4. Indien blijkt dat de opdrachtgever niet in overeenstemming met art 16.3 heeft gehandeld, is VVBU gerechtigd de opdrachtgever daarop aan te spreken en een aanvullende nota te versturen te hoogte van 2 maal het eerste factuurbedrag.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 17: Geschillen

 1. Eventuele geschillen zullen zoveel als mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.
 2. Indien een minnelijk schikking niet mogelijk is verkiest VVBU mediation.
 3. De rechter in de arrondissement van VVBU is bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de rechter bevoegd is.
 4. VVBU heeft het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 5. Indien VVBU geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld is VVBU bevoegd de met het geschil samenhangende extra kosten onder aftrek van het daarvoor toegekende bedrag bij de opdrachtgever aanvullend te declareren.

Terug naar inhoudsopgave